Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
email: ba@soi.sk
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi


Doručovacia adresa pre poštu, reklamácie, vrátenie tovaru a osobný odber:

Aliamira hair: Korytnicka 3A,82106 Bratislava

Všeobecné obchodné podmienky 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán kúpnej zmluvy a to medzi spoločnosťou

Aliamira hair s.r.o., IČO 52374998 DIč  2121033211, so sídlom Korytnická 3A , 821 06 Bratislava,ako predávajúcim (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, pri nákupe v internetovom obchode aliamirahair.eu

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.  Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

 

 2 . Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky okrem nákladov na dodanie. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňaženie prostriedkami iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

3 . Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomne a odstúpenie musí obsahovať najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu na ktorý bude poukázaná vrátená suma, nepoškodený a nepoužitý objednaný tovar v pôvodnom obale a množstve. Pri vlasovom tovare je nutné ponechať na vlasoch pôvodnú gumičku (štítok) tak ako bol klientovi doručený. Tovar je potrebné vrátiť spolu s príslušenstvom vrátane kompletnej dokumentácie, návodu, záručného listu (ak bol súčasťou) a dokladu o zaplatení. Tovar je nutné zaslať poštou, avšak nie na dobierku. Vieme, že nemáte možnosť si ponúkaný tovar dopredu dostatočne prezrieť alebo sa môžete zmýliť pri objednávke. Pokiaľ zistíte bezprostredne po nákupe, že Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte ho možnosť v tejto dobe bez uvedenia dôvodu vrátiť a bude Vám do 14 dní vrátená kúpna cena. Na tovar ponúkaný v internetovom obchode aliamirahair.eu sa vzťahuje štandardná záruka výrobcu, minimálne však 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.

4 . Pri reklamacii je potrebne prilozit danovy doklad a doklad o tom, že ste si nechali vlasy predlžit vo vlasovom studiu, ktora ma v živnostenskom registri zapisane kadernicke služby.Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru, na tovar, ktorý bol chemicky poškodený(farbenie, melírovanie...),strihanie a zmeniť spoje na inú metodu: vlasy sú veľmi citlivý materiál a je veľmi jednoduché poškodiť ich.

 Po 3 mesiacov od nadpajenie vlasov ,kupováne od nás (aliamirahair.eu): treba u nás upraviť spoje ak  nie prepada vám zaruka.

Výmena tovaru

Kupujúci má právo na výmenu v prípade, že mu nevyhovuje tovar, ktorý si objednal, alebo tovar nezodpovedá jeho potrebám. Takýto tovar je nutné poslať nepoužitý, v pôvodnom balení, tak ako bol kupujúcemu doručený. Pri vlasovom tovare je nutné ponechať na vlasoch pôvodnú gumičku.Pri chybe nahlásiť ešte ten iste deň predajcovi .

Adresa pre vrátenie tovaru: Aliamira hair: Korytnicka 3A,82106 Bratislava .Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je.

poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Uplatnuje sa hlavne pri spracovaní surových vlasov v copoch na jednotlivé pramienky podla požiadaviek klienta.

predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze

zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Pozorne si prečítajte nasledovné obchodné podmienky. Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdením Vašej elektronickej alebo telefonickej objednávky dávate súhlas s týmito obchodnými podmienkami. aliamirahair.eu si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto obchodné podmienky.

Osobný odber je možné realizovať len v tom prípade, že v systéme virtuálneho obchodu aliamirahair.eu evidujeme riadne vyplnenú objednávku.

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu aliamirahair.eu

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou a včas oznámi kupujúcemu termín, kedy bude tovar k dispozícii. Na vami uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky.

Predávajúci zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby, ktorú kupujúci špecifikuje v objednávke.

Tovar je adekvátne zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosťzásielky.

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky kupujúceho v dohodnutej cene.

Spolu s tovarom je kupujúcemu dodaný aj daňový doklad (faktúra), dodací list a poprípade zručný list.

Kupujúci sa potvrdením objednávky zaväzuje prevziaťobjednaný tovar a zaplatiť za tovar dojednanú sumu, ktorá je zobrazená na objednávke.

Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar a služby sa považujú za prevzaté kupujúcim od doby, kedy aliamirahair.eu odberaťeľovi alebo jeho zástupcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch aliamirahair.skalebo na inom dodacom mieste.

Predávajúci nezodpovedá za nevhodný výber tovaru zo strany kupujúceho, ani za poškodenie tovaru nevhodným alebo neodborným zásahom zo strany kupujúceho.

Predávajúci má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí.

Predávajúci má právo objednávku zrušiť, alebo žiadaťplatbu vopred v prípade, keď kupujúci už v minulosti neprevzal, alebo odmietol prevziat záväznú objednávku, ktorú objednal na internetovom obchode aliamirahair.eu

Kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť vzniknuté náklady na dopravu, balné a vrátenie objednávky predávajúcemu vo výške 5.50 eur v prípade, že kupujúci neprevezme alebo vráti objednávku, ktorú objednal na internetovom obchode aliamirahair.eu.Pri platbe vopred prevodom na náš účet alebo platba na( dobierku) bude suma 5 eur automacitky strhnutá pred vrátením peňazí.

Predávajúci vyexpeduje objednávku až po telefonickom overení alebo e-mailom. V prípade nemožnosti overenia objednávky má predávajúci právo objednávku zrušiť.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou službou.

Za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou službou zodpovedá prepravná služba, u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený. Takéto prípady riešime dodaním nového tovaru po zaplatení škôd prepravnou službou.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu príp. distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet do 10 dní, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Predávajúci v prípade, že nie je možné objednaný tovar dodať, infromuje o tejto skutočnosti kupujúceho a vyhradzuje si právo takúto objednávku stornovať, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť budú mu finančné prostriedky vrátené na ním určený účet do 10 dní, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Ak kupujúci pri doručení zistí, že predávajúci mu odoslal nesprávny tovar alebo množstvo tovaru nie je správne, má kupujúci právo aby mu predávajúci na svoje náklady doručil správny tovar alebo doposlal chýbajúce množstvo tovaru. Ak je nutné, pre kontrolu pochybenia predávajúceho, je kupujúci povinný poslať nesprávny tovar alebo tovar v nesprávnom množstve späť na jeho poštovú adresu. V prípade pochybenia správnosti odoslaného tovaru alebo množstva tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci znáša všetky náklady na doručenie tovaru na kontrolu kupujúcim a doručenie správneho tovaru alebo množstva tovaru kupujucemu. Tovar je nutné poslaťnepoužitý, v pôvodnom balení, tak ako bol klientovi doručený. Pri vlasovom tovare je nutné ponechať na vlasoch aj pôvodnú gumičku.

Ceny uvádzané na stránkach, ktoré majú byť uhradené kupujúcim, zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.

Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento cenník podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku najmä s ohľadom na úpravy cien od dodávateľov, na zmenu kurzu meny EUR voči CZK, USD alebo JPY, zavedenie alebo úpravy dovoznej prirážky a podobných administratívnych opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien alebo poskytovaných služieb.

Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín resp. do doby expedície tovaru. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 14 dní od zrušenia objednávky. Pri splnení týchto podmienok je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Zrušenie objednávky oznámi kupujúci na mail info.aliamira@gmail.com resp. pod vzájomnej dohode ich doručí iným spôsobom.

*Vlasy aby nestratili svoju vahu tak dame na ne vodu alebo kondicioner

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

*Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito obchodnými podmienkami a (suhlas so spracovanim odobnych udajov). Potvrdením Vašej elektronickej alebo telefonickej objednávky dávate súhlas s týmito obchodnými podmienkami.*

 

Stiahnuť Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Stiahnuť reklamacny protokol